Applications

Water & brouwen: Ultrasonic BIOFILMFREE© toepassingen:

The English text can be found under the pictures.

 • Het BROUWWATER is mede bepalend voor de smaak van het bier. Het moet van drinkwaterkwaliteit zijn! Het water mag geen micro-organismen bevatten die het bier bederven of die ziektes kunnen veroorzaken. Het water moet dus biologisch zuiver zijn! De minerale samenstelling van het brouwwater heeft directe invloed op de productie. Denk hierbij vooral aan het moeilijk reinigen van toestellen en leidingen door kalkaanslag.
 • Met een OMGEKEERDE OSMOSE filter haal je echt alles uit het water. Bij omgekeerde osmose wordt het water door een halfdoorlatend membraan gestuurd. Dit membraan laat bepaalde atomen en moleculen wel door en andere niet. Nadat het water door de omgekeerde osmose-installatie gestuurd is, is het van de zuiverste kwaliteit. Het water kan daarna bijgestuurd worden met tal van producten. Zo kan de hardheid en pH waarde volledig naar wens bereikt worden.
 • Ook het REINIGINGSWATER voor installaties en leidingen, en het SPOELWATER voor vaten, flessen, blikken enz. moet van voldoende goede kwaliteit zijn. Gistkuipen moeten extreem proper gemaakt worden.
 • BLENDING WATER i.f.v. de einddensiteit van het bier of VERDUNNINGSWATER moeten van zeer hoge kwaliteit zijn.
 • KOELWATER (warmtewisseling) dat opgeslagen wordt in de brouwketel als brouwwater.
 • STOOMKETELWATER (kalkafzetting) dat gerecupereerd is en opgeslagen wordt.

Alle wetenschappelijke info over biofilm, en het efficiënt bestrijden ervan met Ultrasonic BIOFILMFREE© apparatuur, vindt u op de pagina:Water & Brewing: Ultrasonic BIOFILMFREE© applications:

 • The BREWING WATER also determines the taste of the beer. It must be of drinking water quality! The water must not contain microorganisms that spoil the beer or that can cause illnesses. The water must therefore be biologically pure! The mineral composition of the brewing water has a direct influence on the production. Think especially of the difficult cleaning of appliances and pipes due to limescale.
 • With a REVERSE OSMOSIS filter you really get everything out of the water. With reverse osmosis, the water is sent through a semi-permeable membrane. This membrane allows certain atoms and molecules to pass through and not others. After the water has been sent through the reverse osmosis installation, it is of the purest quality. The water can then be adjusted with numerous products so that the desired hardness and pH value can be fully achieved.
 • The CLEANING WATER for installations and pipes and the RINSING WATER for barrels, bottles, cans, etc. must also be of sufficient good quality. Yeast tubs must be made extremely clean.
 • BLENDING WATER in function of the final density of the beer or DILUTION WATER must be of very high quality.
 • COOLING WATER (heat exchange) that is stored in the brewing kettle as brewing water.
 • STEAM BOILER WATER (limescale deposits) that has been recuperated and is being stored.

All scientific information on combatting biofilm efficiently with Ultrasonic BIOFILMFREE© equipment can be found on the page: